පොෂ් සිංදුව (පාට් 2) | Posh song (Part 2)


පොෂ් සිංදුව (පාට් 2)
පාට් 1 එක මිස් උන උන්ට ලින්ක් එක බිලෝ !!

ඉන්ස්ට: https://www.instagram.com/ratta_in_insta/
FB : https://www.facebook.com/StudioRatta/

Saturday, 22 Sep 2018 08:00 AM +0530 – Ratta Yotube Channel

Watch More Videos for FREE
Visit Lanka Free TV

2,603 total views, 1 views today

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *