සීගිරිය ඇතුලත දිය අගලේ සිදුකරන ලද පුරාවිද්‍යා කැනීම් වලදී වැදගත් පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක හමුවෙයි.


Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider.
Website: www.newsfirst.lk
Email: contact@newsfirst.lk
Telephone: +94 114792700
Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL
Follow us via Tweeter: https://twitter.com/NewsfirstSL

Friday, 09 Mar 2018 09:08 AM EST – Newsfirst Sri Lanka Yotube Channel

Watch More Videos for FREE
Visit Lanka Free TV

285 total views, 1 views today

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *